מילואים


אגודת הסטודנטים רואה באוכלוסיית הסטודנטים שמשרתים במילואים כאוכלוסייה בעלת תרומה חשובה ביותר למדינת ישראל ומכיר בשוני בינם לבין כאלה שלא עושים מילואים במהלך התואר.
אנו באגודת הסטודנטים נוביל את העידוד והתמיכה, נהיה אוזן קשבת לבעיות, ניזום הטבות ייחודיות וניתן מענה אקדמי לסטודנטים חברי האגודה המשרתים במילואים.

מחשבון לחישוב תגמולי מילואים

אמנת הסטודנט המשרת במילואים: לחץ כאן.

שוברי צילום/הדפסה:

בעבור כל יום של שירות מילואים הסטודנט/ית זכאי/ת ל-7 שקלים לצילומים או הדפסות.

את שוברי הצילום וההדפסה ניתן לקבל במזכירויות הסטודנטים הביאו עמכם צילום של צו מילואים. בעבור כל יום מילואים יינתן שובר של 7 שקלים. (לומדים 3 פעמים בשבוע ועשיתם שבוע מילואים תקבלו על 3 ימים).

 קבלת זימון למילואים

סטודנט המקבל זימון למילואים לתקופה העולה על 14 יום יודיע למזכירות ולדיקנאט הסטודנטים לפי נוהלי כל מוסד, על יציאתו שלירות מילואים, לפחות 14 יום לפני מועד צאתו למילואים. בהודעתו יציין הסטודנט נושאים מיוחדים אשר לדעתו יזדקק לסיוע. הודעה זאת נדרשת על מנת שניתן יהיה להיערך מבעוד מועד למתן השירותים הנדרשים עם חזרתו משירות המילואים.

בקשה לדחיית/קיצור שירות

סטודנט המבקש להגיש בקשה לדחיית/קיצור שרות המילואים יגיש את הבקשה לולת”ם באמצעות דיקאן הסטודנטים במוסד בו הוא לומד. הגשת הבקשה (לרבות הטפסים הנדרשים, המועדים וכו’) יהיו לפי הנוהלים המקובלים לגבי ולת”ם, לרבות לוח זמנים.במידת הצורך יינתן לסטודנט סיוע, על ידי דיקאן הסטודנטים, במילוי הטפסים והגשת הבקשה. ערעור על החלטת ולת”ם יוגש באמצעות דיקאן הסטודנטים. דיקאנט הסטודנטים יקיים מנגנון סיוע לסטודנט בטיפול בהגשת בקשות לולת”ם.

בחינות, עבודות, מעבדות.

בחינות סוף סמסטר- סטודנט שנעדר עקב שירות מילואים ממועד בחינה א’ או מועד בחינה ב’ זכאי למועד בחינה נוסף. מי ששרתת 14 ימים רצופים או 21 ימים ומעלה (מצטבר) בתקופת הלימודים זכאי ל מועד בחינה נוסף. מי ששרת 4 ימים ומעלה בתקופת הבחינות או בשבועיים לפניהם זכאי להבחן במועד בחינה נוסף, בכל בחינה שתתקיים בטווח מספר ימים מתום שירותו לפי הנוסחה כלהלן: מספר ימי המילואים כפול 0.8. מועד הבחינה הנוסף יינתן במועד מוקדם ככל שניתן. הזכאות להיבחן במועד נוסף יכול שתינתן בסמסטר העוקב או עם קבוצת סטודנטים אחרת. סטודנט שהפסיד בחנים ו/או בחינות אמצע סמסטר ו/או בחינות במהלך הסמסטר בקורס מסויים ואשר נכללים בקביעת הציון הסופי בקורס, יהיה זכאי, להיבחן במועד מיוחד ו/או לקבל חלפוה אחרת במקום, כגון: הגשת עבודה וכו’. מועד בחינה נוסף יהיה מועד מיוחד ולא מועד ג’ הניתן בסמסטר העוקב, למעט במקרה בו בחר הסטודנט בכך.

עבודות ותרגילים – לעניין סעיף זה, “עבודה”- לרבות תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרוייקט, בוחן, בחינת אמצע סמסטר או כל מטלה לימודים אחרת שעל הסטודנט להגיש במסגרת לימודיו. סטודנט השוהה בשירות מילואים או חזר 7-14 ימים משירות מילואים לפני מועד הגשת עבודה חלופית וזאת בתאום עם מורה הקורס, על פי נוהלי המוסד ובהתאם למהות והיקף העבודה.

הפסדת קורס, מעבדות, סמינריונים, סדנאות וקורסי הכשרה מעשית – סטודנט אשר נבצר ממנו להשתתף במעבדות/סמינריונים/סדנאות/קורסי הכשרה מעשית עקב שירות מילואים יוכל להשלים את שהחסיר במועד מאוחר יותר, או לקבל פטור מהשתתפות, וזאת בהתאם למהות הקורס ובתיאום עם מורה הקורס.

סיוע בהשלמת לימודים

סטודנט לאחר שירות מילואים רשאי לפנות אל מורה המקצוע בבקשה לקבל עזרה בהשלמת חומר הלימודים שהפסיד בתקופת שירות המילואים. סטודנט לאחר שירות מילואים זכאי לקבל הדרכה, חונכות, או שיעורי עזר להשלמת החומר החסר. שיעורי העזר ו/או החונכות יינתנו על יד לשכת הדיקן או מאגודת הסטודנטים (בהתאם לסידור בכל מוסד).

סיוע אחר

סטודנט ששירת במילואים זכאי לקבל תשלושי צילום לפי המפתח להלן: 40 תלושי צילום עבור כל יום של שירות במילואים או 5 תלושי צילום עבור כל שעת הרצאה ממנה נבצר מהסטודנט להיות נוכח בגיל שירות מילואים. לחילופין- באותם מוסדות בהם יונהג שירות תקצירי הרצאות ו/או צילומי הרצאות, יהיה הסטודנט זכאי לקבלם במקום תלושי הצילום. סטודנט ששרת במילואים יקבל, ללא תשלום, כל חומר (תקצירים, תרגילים וחמרי לימוד אחרים) שחולק לסטודנטים במהלך הקורס ששהה במילואים.

תקצירי הרצאות

סטודנט ששרת במילואים יקבל ללא תשלום קלטת שיעורים מהם נבצר ממנו להשתתף עקב השרות במילואים, זאת במידה ואלה קיימים. אגודות הסטודנטים יפעלו להכנת מאגר תקצירי הרצאות/סיכומי שיעור בקורסי מבואות ובקורסים מרכזיים) שיעשו ע”י סטודנטים מצטיינים. המוסדות, בתאום עם אגודת הסודנטים יפעלו במשותף במשותף לעידוד סטודנטים לסייע בבניית מאגר תקצירי ההרצאות.

הקלטות של שיעורים פרונטליים

סטודנט ששרת במילואים יקבל, ללא תשלום, קלטת שיעורים מהם נבצר ממנו להשתתף עקב השרות במילואים, זאת במידה ואלה קיימות. המוסדות יפעלו, ככל הניתן, להכנת מאגר קלטות (אודיו ווידאו) של הרצאות בקורסי מבואות וקורסים מרכזיים. המוסדות בתאום עם אגודת הסטודנטים יפעלו במשותף לעידוד סטודנטים לסייע בבניית מאגר תקצירי הרצאות.

תשלומים

סטודנט ששרת במילואים פטור מתשלום עבור: כל חומר לימודי, לרבות תקצירי וקלטות הרצאות שניתנו לו, שיעורי עזר, השלמת מעבדות, סמינריונים, סדנאות וקורסי הכשרה מעשית. סטודנט ששירת במילואים 12 יום או יותר במהלך הסמסטר, ובשל כך הפסיק לימודיו בקורס ונאלץ להירשם לקורס מחדש לא יחויב בשכר לימוד נוסף. לעניין זה רשאי הסטודנט להודיע על הפסקת לימודיו בקורס עד שבוע ימים לפני מועד הבחינה. הליך ההודעה על הפסקת הלימודים בקורס יהיה על פי נוהלי המוסד.

הוראות אחרות

סטודנט שנעדר, עקב שירות מילואים, מבחינה של קורס המהווה “דרישה מוקדמת”לשנה לימודים מתקדמת, לקורס אחר או לתואר מתקדם, זכאי ללמוד “על תנאי” בקורס המתקדם או בלימודי התואר המתקדם. סטודנט שנאלץ, עקב שירות מילואים, להפסיק לימודיו בקורס ונאלץ להירשם לקורס  אחר זכאי ללמוד “על תנאי” בקורס המתקדם. האישור ללמוד על תנאי מותנה באפשרות האקדמית של דרישות הקורס המתקדם.

רישום לקורסים

שירות במילואים לא ייפגע ברישום לקורסים. סטודנט יודיע למזכירות התלמידים, לפני צאתו לשרות מילואים, על בקשתויו לרישום לקורסים שונים. מזכירות התלמידים תאפשר לסטודנט היוצא למילואים רישום מוקדם. המזכירות התלמידים תיערך, ככל שיידרש, למניעת מצב ששירות מילואים יפגע בהליך הרישום של סטודנט לקורסים או יצמצם את מרחב אפשרויות הבחירה שלו יחסית לסטודנט היוצא למילואים רישום מוקדם. מזכירות התלמידים תיערך, ככל שיידרש, למניעת מצב ששירות מילואים יפגע בהליך הרישום של סטודנט לקורסים או יצמצם את מרחב אפשרויות הבחירה שלו יחסית לסטודנט שלא שרת במילואים בעת הרישום לקורסים. מזכירות התלמידים תשאיר מספר מקומות פנויים לסטודנטים במילואים.

סיוע

מלגות: סטודנט ששירת במילואים יהי זכאי לנקודות זכות לצורך בחינת זכאותו לקבלת מעונות. מעונות: סטודנט ששירת במילואים יהיה לנקודות זכות לצורך בחינת זכאותו לקבלת מעונות.

דיקנאט הסטודנטים

הטיפול בסטודנטים במילואים ירוכז אצל דיקאן הסטודנטים או בגוף מרכזי אחר במוסד שאיננו יחידת הוראה. סטודנט המבקש לממש זכאותו לשרות כלשהו בגין שירותו במילואים יפנה לדיקאן הסטודנטים למימוש קבלת השרות. ההחלטה בדבר מתן שרות או תנאים מיוחדים לסטודנט ששרת במילואים תהיה בידי דיקאן הסודנטים אשר יתייעץ, במידת הצורך ולפי שיקול דעתו, במחלקות האקדמיות השונות. ערעור על החלטות מרצה, מזכירות חוג/מחלקה בעניינו של סטודנט ששרת במילואים תעשה על ידי פניה לדיקאן הסטודנטים. דיקאן הסטודנטים ייתן סיוע בטיפול בתביעה לתגמולי מילואים מהביטוח הלאומי, בהתאם לנוהלי המוסד לביטוח לאומי.

נציב קבילות

בכל מוסד להשכלה גבוהה יהיה נציב קבילות לסטודנטים המשרתים במילואים. סטודנט ששרת במילואים זכאי לפנות לנציב הקבילות אם עניינו לא טופל לדעתו כראוי ולא זכה למענה אחרי שהגיש ערעור.

פרסום

מוסד להשכלה גבוהה יפרסם בכל שנה בשנתון/ידיעון את הכללים והדרכים לקבלת השירותים המיוחדים להם זכאים סטודנטים המשרתים במילואים. מוסד להשכלה גבוהה ימסור לסטודנט היוצא למילואים מסמך המפרט את השירותים להם הוא זכאי והנהלים לקבלתם. ראש מוסד יביא לידיעת כל חברי הסגל האקדמי והמינהלי את עיקרי מסמך זה ורוח הגישה המתחשבת בסטודנטים במשרתים במילואים.

עיגון בתקנון המוסד

המוסדות יעגנו את השירותים להם זכאים סטודנטים המשרתים במילואים כפי שעולה מאמנה זו בתקנוני המוסדות.

כל הזכויות שמורות לאגודת הסטודנטים - המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.

אקסייל - בניית אתרים
eXTReMe Tracker